ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ - ಏಂಜಲೀನಾ ವೀನಸ್ ಪರಿಕರಗಳು

ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

1 在 首頁 點選 如何

2 例如 想買 男 點選 你 要

3 如此 項 產品 是 你 想要

4 開始 填料 (例如) 再按 右下角 紅色 sh ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

 

5 ಉಚಿತ ಸಾಗಾಟ 此項 產品 就可 免 運費 在 右下角 payment ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

 

6 匯款 至 以下 帳號 點 ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದೇಶ

 

7 請將 匯款單 肇禍 電子 轉帳 請 傳單 INE 至 ಲೈನ್ ಐಡಿ 0930124395

    每 樣 產品 出貨 不同 請 查 你 有 解說 解說, 謝謝 你 購買 ಏಂಜಲೀನಾ ವೀನಸ್ ಜ್ಯುವರ್ಲಿ 

 

ಈಗ ಖರೀದಿ